Авторско право

Авторското право и правата на индустриалната собственост върху базата данни, софтуера, начина на организация и систематизация на съществуващата информация, картните материали, техническите и технологичните решения са собственост на фондация Активна историческа карта, ЕИК 177087450, освен ако друго не е упоменато върху съответната карта/тема.

Авторското право върху книгите, картите, снимките, видео материалите и музиката, които са качени на сайта или които са използвани за изготвяне на съдържанието на сайта е на техния автор, на лицето, което е осигурило създаването и издаването на произведението или на лицето, извършило подбора или подреждането на включените произведения и/или материали.

С оглед желанието ни да не накърняваме авторските права върху книгите, снимките, видео материалите и/или музиката сме се постарали и ще се стараем да представяме на сайта само произведения, чиито автор е дал съгласието си неговото произведение да присъства на сайта ни или чието авторско право е с изтекла закрила съгласно ЗАПСП. Авторското право се закриля, докато авторът е жив и 70 години след неговата смърт, а при произведения, създадени от двама и повече автори, срокът започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор. Срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на автора или е създадено, съответно разгласено или публикувано произведението.

В случай, че Вие сте лице, което смята, че неговите авторски права са накърнени от публикуваното или каченото на нашия сайт, моля да се свържете с нас.

Отправяме молба към Вас като потребител да спазвате авторското право!

spatium.bg